Menu

de Wet op de OndernemingsRaden (WOR)

Voor het gemak hebben we de integrale tekst van de Wet op de Ondernemingsraden op deze pagina geplaatst. Vragen? Neem gerust contact op!

Versie april 2017. Lees ook de vrijwaringsverklaring.

wat is de WOR?

Ondernemingsraden danken hun bestaan aan deze Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De WOR is in 1950 opgesteld, met als doel de gemeenschappelijke belangen tussen werkgever en werknemer te behartigen. De wet, die regelmatig wordt herzien, is gericht op de medezeggenschap binnen alle organisaties in Nederland.

Een van de kernbepalingen van de WOR is dat de ondernemingsraad is ingesteld “in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen…”. En daarbij komt dat iedere organisatie met 50 werknemers of meer verplicht is om een ondernemingsraad in te stellen

De rechten, plichten, taken en bevoegdheden van ondernemingsraden zijn vastgelegd in de verschillende bepalingen van de WOR.

Voor sommige branches of soorten organisaties is de medezeggenschap echter anders geregeld omdat deze er niet alleen voor de medewerkers is, maar ook aanvullend voor de medezeggenschap van ‘gebruikers’ zoals ouders, leerlingen of cliënten. In twee speciale artikelen vind je meer over de medezeggenschap in het onderwijs en de speciale bepalingen voor de OR in het MBO in het bijzonder.

Ondanks deze wettelijke basis van ondernemingsraden zijn wij er bij CT² van overtuigd dat “de wet het minimum is en de relatie het maximum”. Zorg daarom vooral ook, als Bestuurder en als ondernemingsraad, dat je onderlinge relatie goed is. Samen zorg je voor een goede organisatie.

 

de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen
HOOFDSTUK II.DE INSTELLING VAN ONDERNEMINGSRADEN
Artikel 2. Instelling van de OR
Artikel 3. De instelling van een gemeenschappelijke OR
Artikel 4. De instelling van een afzonderlijke OR voor een bedrijfsonderdeel
Artikel 5. Ontheffing instellingsplicht
Artikel 5a. Instelling op basis van CAO of vrijwillig
HOOFDSTUK III.SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRADEN
Artikel 6. Samenstelling van de OR
Artikel 7. De voorzitter van de OR
Artikel 8. Het reglement van de OR
Artikel 9. De verkiezing van de OR
Artikel 10. Nadere regeling over de verkiezing van de OR
Artikel 11. Bekendmaking van de verkiezingsuitslag en vermelding van de OR-leden
Artikel 12. Zittingsduur van de OR-leden
Artikel 13. Uitsluiting van een OR-lid
Artikel 14. Regeling van werkwijze
Artikel 15. Instelling commissies
Artikel 16. Inschakelen extern deskundigen
Artikel 17. Faciliteiten en doorbetaling van het loon
Artikel 18. Vrijgestelde tijd, scholingsrechten
Artikel 19. Vervallen
Artikel 20. Geheimhouding
Artikel 21. Bescherming tegen benadeling
Artikel 22. Kosten
Artikel 22a. Proceskosten
HOOFDSTUK IV.HET OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD
Artikel 23. Het overleg: onderwerpen; initiatiefrecht; wie overlegt
Artikel 23a. Quorum, voorzitter, secretaris, agenda, deskundigen
Artikel 23b. Besluiten en schorsing
Artikel 23c. Het overleg met de onderdeelcommissie
Artikel 24. Algemene gang van zaken, belangrijke onderwerpen;,aanwezigheid commissarissen
HOOFDSTUK IV-A.BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
Artikel 25. Het adviesrecht van de OR
Artikel 26. Beroepsrecht
Artikel 27. Het instemmingsrecht van de OR
Artikel 28. Speciale taken van de OR
Artikel 29. Recht van benoeming
Artikel 30. Adviesrecht benoeming of ontslag van een bestuurder
HOOFDSTUK IV-B.HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DE ONDERNEMINGSRAAD
Artikel 31. Verplichte inlichtingen
Artikel 31a. Gegevens over het financieel- en economisch beleid
Artikel 31b. Gegevens over sociaal beleid
Artikel 31c. Mededeling over inhuren adviesbureau
Artikel 31d. Recht van de OR op informatie over beloningsverhoudingen
Artikel 31e. Uitzonderingen informatierecht over beloningsverhoudingen
Atikel 31f. Mededeling over uitvoeringsovereenkomst pensioenen
HOOFDSTUK IV-C.VERDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
Artikel 32. Bevoegdheden volgens CAO, publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenovereenkomst of ondernemingsovereenkomst
Artikel 32a. Vervallen
Artikel 32b. Vervallen
Artikel 32c. Vervallen
HOOFDSTUK V.DE CENTRALE ONDERNEMINGSRADEN EN DE GROEPSONDERNEMINGSRADEN
Artikel 33. Instelling van de COR en de GOR
Artikel 34. Samenstelling van de COR en de GOR
Artikel 35. Bevoegdheden van de COR en GOR
HOOFDSTUK V-A.DE MEDEZEGGENSCHAP IN KLEINE ONDERNEMINGEN
Artikel 35a. Vervallen
Artikel 35b. Bevoegdheden van de Personeelsvergadering
Artikel 35c. Bevoegdheden van de PVT
Artikel 35d. Vrijwillige PVT in de 10min-onderneming
HOOFDSTUK VI.DE ALGEMENE GESCHILLENREGELING
Artikel 36. De algemene geschillenregeling
Artikel 36a. De algemene geschillenregeling voor de Personeelsvergadering
HOOFDSTUK VII.DE BEDRIJFSCOMMISSIES
Artikel 37. Taak en samenstelling van de Bedrijfscommissies
Artikel 38. Benoeming van leden van de Bedrijfscommissies
Artikel 39. Werkwijze van de Bedrijfscommissies
Artikel 40. Jaarverslag van de Bedrijfscommissies
Artikel 41. Kosten Bedrijfscommissies
Artikel 42. Geheimhoudingsplicht
Artikel 43. Door SER aangewezen bedrijfschappen
Artikel 44. Vervallen
Artikel 45. Vervallen
Artikel 46. De SER bepaalt welke Bedrijfscommissie bevoegd is
HOOFDSTUK VII-A. BIJZONDERE TAAK SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD
Artikel 46a. Taak van de SER
Artikel 46b. Vervallen
Artikel 46c. Vervallen
HOOFDSTUK VII-B.BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE OVERHEID
Artikel 46d. Bijzondere bepalingen voor OR’en bij de overheid
Artikel 46e. Rol werkgevers- en werknemersorganisaties
HOOFDSTUK VIII.OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 47. Algemene maatregel van bestuur
Artikel 48. Voorlopig reglement
Artikel 49. Inlichtingen aan de Arbeidsinspectie
Artikel 49a. Vervallen
Artikel 50. Vervallen
Artikel 51. Bestaande Bedrijfscommissies
Artikel 52. Vervallen
Artikel 53. Uitgezonderde onderwijsinstellingen
Artikel 53a. Ministerie van Defensie
Artikel 53b. Uitgezonderde ambtenaren
Artikel 53c. Uitgezonderde functionarissen
Artikel 54. Titel van de wet

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. de begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen
HOOFDSTUK II DE INSTELLING VAN ONDERNEMINGSRADEN
Artikel 2. Instelling van de OR
Artikel 3. De instelling van een gemeenschappelijke OR
Artikel 4. De instelling van een afzonderlijke OR er voor een onderdeel
Artikel 5. Ontheffing instellingsplicht
Artikel 5a. Instelling op basis van CAO of vrijwillig
HOOFDSTUK III SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRADEN
Artikel 6. Samenstelling van de OR
Artikel 7. De voorzitter van de OR
Artikel 8. Het reglement van de OR
Artikel 9. De verkiezing van de OR
Artikel 10. Nadere regels over de verkiezing van de OR
Artikel 11. Bekendmaking van de verkiezingsuitslag en vermelding van de OR-leden
Artikel 12. Zittingsduur van de OR-leden
Artikel 13. Uitsluiting van een OR-lid
Artikel 14. Regeling van de werkwijze
Artikel 15. Instelling commissies
Artikel 16. Inschakelen extern deskundigen
Artikel 17. Faciliteiten en doorbetaling van loon
Artikel 18. Vrijgestelde tijd, scholingsrechten
Artikel 19. Vervallen
Artikel 20. Geheimhouding
Artikel 21. Bescherming tegen benadeling
Artikel 22. Kosten
Artikel 22a. Proceskosten
HOOFDSTUK IV HET OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD
Artikel 23. Het overleg: onderwerpen, initiatiefrecht, wie overlegt
Artikel 23a. Quorum, voorzitter, secretaris, agenda, uitnodigen van deskundigen
Artikel 23b. Besluiten en schorsing
Artikel 23c. Het overleg van de onderdeelcommissie
Artikel 24. Algemene gang van zaken, belangrijke onderwerpen, aanwezigheid commissarissen
HOOFDSTUK IV-A BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
Artikel 25. Het adviesrecht van de OR
Artikel 26. Beroepsrecht
Artikel 27. Het instemmingsrecht van de OR
Artikel 28. Speciale taken van de OR
Artikel 29. Recht van benoeming
Artikel 30. Adviesrecht benoeming of ontslag van een bestuurder
HOOFDSTUK IV-B HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DE ONDERNEMINGSRAAD
Artikel 31. Verplichte inlichtingen
Artikel 31a. Gegevens over het financieel- en economisch beleid
Artikel 31b. Gegevens over sociaal beleid
Artikel 31c. Mededeling over inhuren adviesbureau
Artikel 31d. Recht van de OR op informatie over beloningsverhoudingen
Artikel 31e. Uitzonderingen informatierecht over beloningsverhoudingen
[Concept wetsvoorstel februari 2015: toevoeging:

Artikel 31f. Mededeling over uitvoeringsovereenkomst pensioenen
HOOFDSTUK IV-C VERDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
Artikel 32. Bevoegdheden volgens CAO, publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenovereenkomst of ondernemingsovereenkomst
Artikel 32a. Vervallen
Artikel 32b. Vervallen
Artikel 32c. Vervallen
HOOFDSTUK V DE CENTRALE ONDERNEMINGSRADEN EN DE GROEPSONDERNEMINGSRADEN
Artikel 33. Instelling van de COR en de GOR
Artikel 34. Samenstelling van de COR en de GOR
Artikel 35. Bevoegdheden van de COR en de GOR
HOOFDSTUK V-A De MEDEZEGGENSCHAP IN KLEINE ONDERNEMINGEN
Artikel 35a. Vervallen
Artikel 35b. Bevoegdheden van de Personeelsvergadering
Artikel 35c. Bevoegdheden van de PVT
Artikel 35d. Vrijwillige PVT in de 10min onderneming
HOOFDSTUK VI DE ALGEMENE GESCHILLENREGELING
Artikel 36. De algemene geschillenregeling
Artikel 36a. De algemene geschillenregeling voor de Personeelsvergadering
HOOFDSTUK VII DE BEDRIJFSCOMMISSIES
Artikel 37. Taken en samenstelling van de Bedrijfscommissies
Artikel 38. Benoeming van leden van de Bedrijfscommissies
Artikel 39. Werkwijze van de Bedrijfscommissies
Artikel 40. Jaarverslag van de Bedrijfscommissies
Artikel 41. Kosten Bedrijfscommissies
Artikel 42. Door SER aangewezen bedrijfschappen
Artikel 43. Vervallen.
Artikel 44. Vervallen
Artikel 45. Vervallen
Artikel 46. De SER bepaalt welke bedrijfscommissie bevoegd is
HOOFDSTUK VII-A BIJZONDERE TAAK SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD
Artikel 46a. Taak SER
Artikel 46b. Vervallen
Artikel 46c. Vervallen
HOOFDSTUK VII-B BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE OVERHEID
Artikel 46d. Bijzondere bepalingen voor OR'en bij de overheid
Artikel 46e. Rol werkgevers- en werknemersorganisaties
HOOFDSTUK VIII OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 47. Algemene maatregel van bestuur
Artikel 48. Voorlopig reglement
Artikel 49. Inlichtingen aan de Arbeidsinspectie
Artikel 49a. Vervallen
Artikel 50.
Artikel 51. Bestaande Bedrijfscommissies
Artikel 52. Vervallen
Artikel 53. Uitgezonderde onderwijsinstellingen
Artikel 53a. Ministerie van Defensie
Artikel 53b. Uitgezonderde ambtenaren
Artikel 53c. Uitgezonderde functionarissen
Artikel 54. Titel van de wet
de Wet op de OndernemingsRaden (WOR) was last modified: juni 22nd, 2017 by CoachSander
delen kan alleen door vermenigvuldigen
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print