Menu

richtbedrag voor OR-training 2018: vastgesteld door de SER

richtbedrag voor OR-training 2018 vastgesteld door de SER - CT2.nl

De SER heeft het richtbedrag voor OR-trainingen vastgesteld voor 2018. De SER is van mening dat €1000 per dagdeel voor een OR-training redelijk is.

richtbedrag hoger dan in 2017

Ieder jaar adviseert de SER (Sociaal Economische Raad) over redelijke tarieven voor een OR-training. Het richtbedrag per dagdeel voor 2018 is met €1000 (excl. BTW) maar een klein beetje hoger geworden dan het richtbedrag voor 2017; dat was €995 per dagdeel (excl. BTW).

richtbedrag voor maatwerktraining ondernemingsraad

In het richtbedrag van €1000 per dagdeel voor maatwerktrainingen voor de ondernemingsraad zijn alle kosten meegenomen: de voorbereiding en uitvoering door de trainer, reiskosten, materiaalkosten, overheadkosten, etc.

Een citaat van de website van de SER: “De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming** van voldoende kwaliteit. Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtsnoer, bedoeld om houvast te geven aan ondernemer en OR in hun overleg over te volgen scholing en de daaruit voortvloeiende kosten.”

richtbedrag voor open inschrijving OR-training

Voor open inschrijving trainingen (OR-trainingen waarbij individuele leden van verschillende ondernemingsraden samen een OR-training volgen die een vaste inhoud heeft) is het richtbedrag vastgesteld op €165 per persoon per dagdeel (dat was in 2017 €170).

een paar voorbeeldberekeningen voor een OR-training

Voor het gemak een paar rekenvoorbeelden om duidelijk te maken hoe de totale kosten per jaar er uit komen te zien bij een OR van respectievelijk 11 en 17 leden, waarbij de OR in een jaar tijd 15 dagdelen maatwerktraining volgt en alle OR-leden ieder nog een open inschrijving training volgen. Hoe we komen aan 15 dagdelen? De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft aan dat de OR recht heeft op 5 dagen ‘scholing en vorming’ en de SER heeft in haar uitspraken aangegeven dat er bij een dag uitgegaan moet worden van 3 dagdelen (per dag).

voorbeeld kosten OR-training 17 OR-leden - CT2.nl

voorbeeld kosten OR-training 17 OR-leden - CT2.nl

 

*Zoals door de SER aangegeven, wordt in de praktijk meestal gewerkt met gemiddeld één trainer per twaalf personen in de groep die training krijgt, om de effectiviteit van de training te waarborgen.

wat wordt bedoeld met ‘maatwerktraining’?

Met maatwerktraining wordt alle begeleiding van de ondernemingsraad bedoeld die leidt tot het verbeteren van de werkwijze zodat de OR zijn (wettelijke) taken als controlerend orgaan beter kan uitvoeren. Denk daarbij niet alleen aan training, maar ook bijvoorbeeld aan OR coaching.

Bij maatwerktrainingen komen onderwerpen aan de orde als hoe de OR besluiten neemt, hoe de OR zijn werk organiseert, welke methoden de OR gebruikt, hoe de OR wil opereren (bijvoorbeeld een proactieve OR) en wat de visie van de OR is op zijn eigen werk maar ook op de organisatie, etc.

het verschil tussen OR-training en een deskundige inhuren

Er gelden andere regels als de OR een zogenaamde ‘externe deskundige’ inhuurt om de OR te begeleiden bij een specifieke taak, zoals het schrijven van een goed advies bij een adviesaanvraag. Om de onafhankelijkheid van de OR te beschermen, mag er voor het inhuren van een deskundige geen budget worden vastgesteld en valt dit geheel buiten de bedragen en bepalingen zoals in dit artikel genoemd.

hoe worden de richtbedragen voor OR-trainingen vastgesteld?

De richtbedragen zijn berekend aan de hand van de gemiddelde tarieven van de erkende opleidingsinstituten die medezeggenschap trainingen verzorgen. Deze richtbedragen van de SER zijn geen wettelijke norm, maar bedoeld om houvast te geven aan Bestuurder en OR over te volgen cursussen en de kosten daarvoor.

de WOR geeft recht op OR-training

Alle OR-leden hebben volgens de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) in artikel 18 wettelijk recht op ‘scholing en vorming’**. Elke OR heeft recht op 5 dagen per jaar. Dit is door de SER in uitspraken is uitgelegd als 15 dagdelen per jaar.

Deze trainingsdagen zijn in werktijd en met behoud van loon. Bovendien moet de Bestuurder de OR-leden in de gelegenheid stellen om deze trainingsdagen bij te kunnen wonen.

de directie is verplicht om de OR-training te betalen

De directie is, ook volgens de WOR, verplicht alle kosten die redelijkerwijs nodig zijn voor de OR-training, te betalen. En ondanks dat je – kijkend naar de richtbedragen van de SER en de wettelijke scholingsdagen in de WOR – een totaal budget hebt van bijna €15.000 voor een OR, maakt de directie het ondernemingsraden soms niet makkelijk om geld uit te geven aan OR-training.

de kosten van de accommodatie

De SER geeft geen richtbedrag voor de kosten van de accommodatie voor trainingen voor de hele OR, omdat deze kosten heel sterk kunnen verschillen. Deze kostenpost moet meegenomen worden bij het bepalen van het benodigde bedrag voor de OR-training.

Uiteraard is de kwaliteit van de locatie van de OR-training van grote invloed op de OR-training: hoe beter de zaal (en alles daaromheen) aansluit bij de inhoud van de bijeenkomst, hoe hoger de effectiviteit en productiviteit van de bijeenkomst.

OR-training bij CT²

Heeft jouw OR behoefte aan training? CT² verzorgt maatwerktrainingen vanaf €900 per dagdeel.

stel hier jouw vraag over kosten en OR-training

 

**De Wet op de Ondernemingsraden komt uit 1950 en heeft het nog steeds over ‘scholing en vorming’, wat we later training zijn gaan noemen. Maar ook OR-training dekt eigenlijk de lading niet meer; tegenwoordig gaan deze dagen voor de OR niet meer over ‘leren’ maar meer over samenwerken als non-hiërarchisch team en samen tot meningen/visie komen. Steeds vaker hebben we het dan ook over heidagen van de ondernemingsraad.BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

richtbedrag voor OR-training 2018: vastgesteld door de SER was last modified: november 13th, 2017 by CoachSander
delen kan alleen door vermenigvuldigen
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest3Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Trackbacks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *